Yhdistyksen Säännöt

CLUB SOLIFER FINLAND RY

SÄÄNNÖT

 

1§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen nimi on CLUB SOLIFER FINLAND.  Yhdistyksen kotipaikka on Turku.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien Solifer- matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja heidän perheittensä kesken.  Poliittisissa ja uskonnollisissa kysymyksissä yhdistys on puolueeton eikä toiminnassa ole yksityistä tai yhteistä voitontavoittelua.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuvaunujen ja matkailuautojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuvaunualueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.

2§ TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää koko Suomen.

3§ YHDISTYKSEN ORGANISAATIO

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous ja toimeenpaneva elin johtokunta.

4§ JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät johtokunnan hyväksymät Solifer-matkailuajoneuvon omistajat ja haltijat ja perhejäseniksi näiden perhejäsenet, jotka haluavat toimia näiden sääntöjen mukaan.  Johtokunta voi ottaa kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

5§ MAKSUT

Varsinaisten-, perhe- ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksut määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.

6§ EROTTAMINEN

Jäsen, joka ei vuoden loppuun mennessä ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

7§ JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jokaisen jäsenen velvollisuus on myötä vaikuttaa yhdistyksen yhtenäisyyteen ja kehitykseen, noudattaa näitten sääntöjen määräyksiä ja niiden pohjalta tehtyjä päätöksiä.

8§ JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokunnassa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä.  Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja jäsenet.  Jäsenistä on puolet vuosittain erovuoroisia.  Ensimmäiseen johtokuntaan valitut arpovat kahden jäsenen kaudeksi yhden vuoden.  Kaikki äänestykset ovat avoimia, mikäli joku jäsen ei vaadi suljettua lippuäänestystä.  Johtokunta pitää järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen.  Johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleen.  Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita.

9§ ÄÄNIOIKEUS

Jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.  Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.  Perhe- ja kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

10§ JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kerran neljännesvuosittain.

11§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja niiden mukaan tehtyjen päätösten pohjalta.  Johtokunnan päätökset ovat enemmistöpäätöksiä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.  Johtokunnan on annettava vuosikokoukselle kaikkien jäsenten allekirjoittama edellisen vuoden toimintakertomus, johon kuuluu myös tilinpäätös ja tase.  Johtokunnan kokouksia johtaa puheenjohtaja, joka yhdessä johtokunnan muiden jäsenten kanssa vastaa yhdistyksen toiminnasta ja tehtyjen päätösten toteuttamisesta.  Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa.  Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoo jäsenmaksusuorituksia, suorittaa maksut asianmukaisten tositteiden pohjalta, vastaa jokaisen maksusuorituksen oikeellisuudesta sekä yhdistyksen tilinpidosta ja jäsenrekisteristä.  Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä yhdessä.  Yhdistyksen tilinpäätös on tehtävä yleisten kirjanpitosäännösten ja hyvän tilinpitotavan mukaan.  Tilinpäätös tapahtuu toiminta vuosittain.  Tilinpäätöksen on oltava tilintarkastajilla viimeistään kolme (3) viikkoa toimintavuoden päättymisen jälkeen.  Vuositilintarkastuksen tulee olla valmis ja tilintarkastuskertomus annettu yhdistyksen johtokunnalle kaksi (2) viikkoa sen jälkeen, kun tilinpäätös oli annettu tilintarkastajille.

12§ VUOSIKOKOUS JA MUUT KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksen kutsuu johtokunta koolle joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään viisitoista päivää ennen kokousta.  Kutsussa vuosikokoukseen, joka on pidettävä viiden (5) kuukauden kuluessa toimintavuoden päättymisestä, on ilmoitettava vuosikokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.  Ehdotukset jonkin asian käsittelystä yhdistyksen vuosikokouksessa on oltava johtokunnalla viimeistään 30.11.  Kokouksen alussa on johtokunnan esitettävä ne asiat, joita kokouksessa tullaan käsittelemään.  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
  2. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta.
  4. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, joka toinen vuosi sekä jäsenet erovuoroisten tilalle.
  5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.
  6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta kuluvalle vuodelle.
  7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
  8. Valitaan jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin.
  9. Käsitellään muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten 30.11. mennessä esittämät asiat.

 

13§ TILI- JA TOIMINTAKAUSI

Tili- ja toimintakausi on 1.12. - 30.11.

14§ SÄÄNTÖMUUTOKSET

Milloin yhdistyksen kokouksessa äänestetään näiden sääntöjen muuttamisesta, vaaditaan päätösten tekemiseen, että kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.  Päätöksen tekemiseen yhdistyksen purkamisesta vaaditaan, että kahdessa perättäisessä, vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.

15§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Jos Yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päättävässä viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

16§ MUISSA KOHDIN NOUDATETAAN VOIMASSA OLEVAN YHDISTYSLAINSÄÄDÄNNÖN SÄÄNNÖKSIÄ.